Poštovani kupci, prema Zakonu o zaštiti potrošača dužni smo vas i detaljnije obavijestiti o određenim pravilima vezanim uz sklapanje ugovornog odnosa – ugovora izvan poslovnih prostora odnosno ugovora na daljinu. 

Tečaj konverzije €/kn: 7,53450

Članak 60.  traži da se na jasan i razumljiv način  na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom  potrošača obavijesti o:

SVOJSTVA ROBE: Glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu što možete vidjeti prilikom odabira svakog od naših proizvoda! 

TVRTKA PRODAVATELJA:   

 • Štacunar Agram d.o.o.
 • Sjedište: Dužice 23, 10000 Zagreb
 • OIB: 30428905824
 • E-mail: info@yasaka.hr
 • M: 095 9035 610
 • Uprava: Igor Zovak

CIJENE: Istaknute cijene uz proizvode su maloprodajne (konačne) cijene naše robe na paritetu EXW (franko) trgovina Zagreb – Slavenskog 1. 

DOSTAVA: Ovisno o lokaciji isporuke moguća je naplata usluge dostave. Usluga dostave za sve proizvode ovisi o troškovima kurirskih službi koje se naplaćuju za međugradsku dostavu. Prije potvrde narudžbe biti ćete upoznati s visinom troškova dostave.

Za sve narudžbe vrijednosti iznad 490,00 kuna, a koje NE uključuju stolove, arene i robote – dostava je besplatna.

Rok isporuke robe s dostupne na lageru je 3-5 radnih dana (unutar Hrvatske osim Dubrovnika i otoka što može iznositi do 7 radnih dana). U slučaju da roba nije raspoloživa na lageru o rokovima isporuke dogovaramo se direktno s kupcima. Rok isporuke u takvim situacijama iznosi do 30 dana.

NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši bankovnom doznakom na transakcijski račun tvrtke pri PBZ banci HR5423400091111122423 ili pouzećem – gotovinom odnosno karticom.

Uvjete i način rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca detaljno možete vidjeti ovdje. 

Uvjeti, rokovi i postupak izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora, te prava potrošača i trgovca u navedenom slučaju objašnjeni u Zakonu o zaštiti potrošača.

———————————————————————

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

 • U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok za raskid započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
 • Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
 • Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok za raskid započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.

Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete naći ovdje.  Ovu izjavu možete poslati mailom, kontakt obrascem preko web stranice www.yasaka.hr  ili poštom! U tom slučaju bez odgađanja ćemo dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora.  Potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s odredbama ovoga članka.

Učinak jednostranog raskida ugovora – Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenog na daljinu, odnosno u slučaju da je ponudu za sklapanje ugovora dao potrošač, strane nisu dužne sklopiti ugovor.

 • U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovoga odsjeka.
 • Potrošač nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, osim onih predviđenih istim Zakonom.

Obveze trgovca u slučaju jednostranog raskida ugovora

 • Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 79. ovoga Zakona, trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor, vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora.
 • Iznimno, trgovac nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac.
 • Kod ugovora o kupoprodaji, osim ako nije ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, trgovac mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu, ako bi o tome trgovac bio obaviješten prije primitka robe.
 • Trgovac mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Obveze potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora

 • Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.
 • Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka roka  pošalje robu ili je preda trgovcu, odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu.
 • Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove.
 • Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena potrošaču u njegov dom, trgovac mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.
 • Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
 • Iznimno, ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora u skladu s ovim Zakonom, potrošač ne odgovara za umanjenje vrijednosti robe, bez obzira na uzrok umanjenja vrijednosti robe.

Utjecaj jednostranog raskida ugovora na povezane ugovore

Ne dovodeći u pitanje odredbe članaka zakona kojim se uređuje potrošačko kreditiranje u dijelu koji se odnosi na povezane ugovore o kreditu, ako potrošač jednostrano raskine ugovor sukladno odredbama ovoga odsjeka, ujedno će se raskinuti bilo koji povezan ugovor, i to bez ikakvih troškova za potrošača, osim onih koji su predviđeni odredbama ovoga odsjeka.

———————————————–

Dakle prema navedenom zakonu potrošač je dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način.

Kupac je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Vaša odgovornost detaljno je utvrđena pravilnikom koji možete vidjeti na linku. Stoga, proizvodi koje vraćate moraju biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 14 dana, smatra se da niste ispunili svoju obavezu povrata robe te Vam nismo dužni izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već se može raditi procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.

Potrošač se ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora, u slučajevima u kojima je temeljem članka 86. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora 

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

 • u potpunosti ispunjen ugovor o uslugama za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

U slučaju materijalnih nedostataka na robi primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima članci 403-408 ( NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15)

Odgovornost za materijalne nedostatke Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara

Članak 400.

 • Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
 • Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
 • Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Prelazak rizika kod ugovora o kupoprodaji – Zakon o zaštiti potrošača

Članak 49. Kod ugovora o kupoprodaji rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na potrošača u trenutku kada je njemu ili osobi koju je on naveo, a koja nije prijevoznik, roba predana u posjed. (2) Ako je prijevoznik bio izabran na prijedlog potrošača, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na potrošača u trenutku kada roba bude predana u posjed prijevozniku.

Kad postoje materijalni nedostaci

Članak 401.

 • Nedostatak postoji:
  • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
  • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
  • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
  • kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
  • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
  • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
  • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.
 • Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.
 • Proizvođač, u smislu odgovornosti za materijalne nedostatke i jamstva za ispravnost prodane stvari, je proizvođač stvari, uvoznik stvari i svaka druga osoba koja se predstavlja kao proizvođač stavljanjem svojega imena ili naziva, žiga ili druge oznake na stvar.

Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara

Članak 402.

 • Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
 • Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.
 • Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).
 • Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci

Članak 403.

 • Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
 • Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
 • Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.
 • Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Skriveni nedostaci

Članak 404.

 • Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
 • Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.
 • Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok. (4) Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

Rokovi u slučaju popravka, zamjene i sl.

Članak 405.

Kad je zbog nekog nedostatka došlo do popravka stvari, isporuke druge stvari, zamjene dijelova i slično, rokovi iz prethodna dva članka počinju teći od predaje popravljene stvari, izvršene zamjene dijelova i slično.

Obavijest o nedostatku Članak 406.

 • U obavijesti o nedostatku stvari kupac nije dužan potanje opisati nedostatak i pozvati prodavatelja da pregleda stvar, osim ako se radi o trgovačkom ugovoru.
 • Ako obavijest o nedostatku koju je kupac pravodobno poslao prodavatelju preporučenim pismom, brzojavom, telefaksom ili na neki drugi pouzdan način, zakasni ili uopće ne stigne prodavatelju, smatra se da je kupac ispunio svoju obvezu da obavijesti prodavatelja.

Značenje činjenice da je prodavatelj znao za nedostatak

Članak 407.

Kupac ne gubi pravo da se pozove na neki nedostatak i kad nije ispunio svoju obvezu da stvar pregleda bez odgađanja, ili obvezu da u određenom roku obavijesti prodavatelja o postojanju nedostatka, a i kad se nedostatak pokazao tek nakon proteka dvije godine odnosno kod trgovačkih ugovora šest mjeseci od predaje stvari, ako je taj nedostatak bio poznat prodavatelju ili mu nije mogao ostati nepoznat.

Ograničenje i isključenje odgovornosti za materijalne nedostatke Članak 408. (1) Ugovaratelji mogu ograničiti ili sasvim isključiti prodavateljevu odgovornost za materijalne nedostatke stvari. (2) Odredba ugovora o ograničenju ili isključenju odgovornosti za nedostatke stvari ništetna je ako je nedostatak bio poznat prodavatelju, a on o njemu nije obavijestio kupca, a i onda kad je prodavatelj nametnuo tu odredbu koristeći se svojim monopolskim položajem te ako se radi o potrošačkom ugovoru.

(3) Kupac koji se odrekao prava na raskid ugovora zbog nedostatka stvari zadržava ostala prava zbog tih nedostataka.

———————————————————–

Tvrtka Štacunar Agram d.o.o svojim kupcima nudi uslugu lijepljenja guma isključivo za robu iz našeg asortimana. Usluga lijepljenja se treba posebno zatražiti! Usluga lijepljenja je besplatna za lijepljenje guma i drva iz našeg asortimana.   

Ako trgovac ne obavijesti potrošača o dodatnim troškovima, potrošač nije dužan snositi te troškove. Tvrtka zadržava pravo zahtijeva za uplatom pologa (bankovnom doznakom na bankovni račun pri PBZ banci) do visine 20% vrijednosti kupovine. U slučaju odustanka od kupovine polog se vraća kupcu!

U slučaju poteškoća, nesporazuma i sporova prilikom kupoprodaje naše robe nastojimo spor izgladiti izvan suda. Za sve pogreške i propuste s naše strane naši kupci biti će obeštećeni u punom iznosu kupovine, čim se takva greška ili propust prijavi i utvrdi.

INTERNETSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

Posebnom regulativom Europske unije od 15.02.2016. sporove cijele EU vezane uz internetsku kupnju biti će moguće riješiti putem ORS platforme (eng. ODR) kojoj možete pristupiti putem linka http://ec.europa.eu/odr.

U slučaju da nije moguće sporazumno riješiti nastale sporove ugovara se nadležnost Trgovačkog suda prema članku 110. Zakona o zaštiti potrošača i to onaj prema mjestu sjedišta, odnosno podružnice tuženika.